قیمت محصولات

چاپ گستر پویا
کالای اصلی کد کالا  متراژ رول  توضیحات  قیمت به ریال 
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان  1-1  6 متری    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-2  8 متری    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان  1-3  9 متری    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-4  12 متری    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-5  14 متری    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-6 15 متری     
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-7 16 متری    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-8  17 متری    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-9  18 متری    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-10  20 متری    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-11 22 متری    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-12 25 متری    
   1-13 سایر    
   1-14 سایر    
   1-15 سایر