رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان

چاپ گستر پویا
کالای اصلی کد کالا  متراژ رول  توضیحات  قیمت به ریال 
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان  1-1  6 متری حسب سفارش  
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-2  8 متری حسب سفارش  
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان  1-3  9 متری حسب سفارش  
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-4  12 متری هانسول 60000
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-5  14 متری هانسول در کارتن 240عددی 70000
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-6 15 متری هانسول در کارتن 120 عددی  80000
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-7 16 متری موجودنیست  
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-8  17 متری حسب سفارش  
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-9  18 متری حسب سفارش  
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-10  20 متری حسب سفارش  
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-11 22 متری حسب سفارش  
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان   1-12 25 متری حسب سفارش  
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان    1-13 سایر    
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان    1-14 سایر  --  
رول حرارتی دستگاه های پوز کارتخوان    1-15 سایر  --