رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز

چاپ گستر پویا
کالای اصلی کد کالا  متراژ رول  توضیحات  قیمت به ریال 
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-1  180 متری موجود نیست  
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-2  200 متری موجودنیست  
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز 2-3  220 متری NCR-LGهانسول کارتن 12عددی 1,450,000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-4  240 متری NCR-LGهانسول 12عددی 1,580,000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-5  220 متری GRGهانسول 12عددی 1,450،000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-6 240 متری --   
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-7 220 متری WINCORهانسول 12 عددی 1,430,000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-8  240 متری --  
ررول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-9  220 متری BANQIT-هانسول 12عددی 1,430,000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-10  240 متری  --  
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-11 220 متری RAVISهانسول12عددی 1,430,000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-12 240 متری  --  
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز   2-13 220 متری HYOSUNGهانسول12عددی  1،450،000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز   2-14 240 متری  --  
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز   2-15 220 متری  KINGTELLER-TECHNOهانسول 1،480,000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز   2-16 240 متری --  
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز   2-17 220متری NCR-LG ایرانی مشکی  1,330,000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز   2-18 240متر NCR-LG ایرانی مشکی  1,450,000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز   2-19 410 متر NCR-LG ایرانی مشکی  2,500,000
رول حرارتی عابر بانک رسید مشتری - خودپرداز  2-20 410 متر NCR-LG هانسول مشکی  2,700,000
       2-21   220 متر  wincor-ravis- مشکی     1310000