تولیدات

چاپ گستر پویا

تولیدات

رول های کاغذی و حرارتی رسید مشتری عابر بانک و ژورنال برای دستگاههای هیوسانگ WINCOR- NCR- GRG- KINGTELLER  و سایر دستگاهها

رول های حرارتی دستگاههای کارت خوان (( POS

رول های حرارتی چاپگرهای صدور فیش و رسید فروشگاهی و صندوق و رستوران و ...

رول های رسید نوبت دهی

رول ترازوهای دیجیتالی